Pravila natječaja

Pravila nagradnog natječaja

"Hrana je tradicija – na moj način. Zagorje i Međimurje"

 

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Kaufland Hrvatska k.d. (dalje u tekstu: Priređivač), Donje Svetice 14, 10 000 Zagreb, OIB: 47432874968, MB: 01500376

Instagram ne sponzorira ni ne promovira natječaj.

 

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je “ Hrana je tradicija – na moj način. Zagorje i Međimurje“. Nagradni natječaj odvija se na području Republike Hrvatske u razdoblju od 1. ožujka 2019. do 10. ožujka 2019. Na nagradni natječaj moći će se prijaviti putem instagrama ili putem formulara na web stranici Kaufland Hrvatska (www.kaufland.hr). Imena dobitnika prvog kruga bit će objavljena na web stranici Priređivača najkasnije do 12. ožujka 2019. Ime dobitnika drugog kruga biti će objavljeno na web stranici Priređivača najkasnije do 29. ožujka 2019.

 

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Ostvarivanje promidžbe tvrtke Kaufland Hrvatska kao Priređivača nagradnog natječaja.

 

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina.

U natječaju sudionici ne mogu biti članovi stručnog žirija navedeni u članku 8. ili osobe kojima je supružnik, partner ili srodnik do četvrtog stupnja član stručnog žirija.

 

Članak 5. Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

U natječaju sudjeluju korisnici koji na društvenoj mreži Instagram objave autorsku fotografiju tradicionalnog regionalnog jela iz Međimurja ili Zagorja, uz obaveznu upotrebu slijedeće kombinacije namirnica: meso od purica i mlinci za slano jelo, odnosno tijesto za savijaču i svježi sir za slatko jelo. Uz navedene namirnice korisnik treba dodati svoj posebni sastojak, način obrade, postupak ili sl. Uz fotografiju korisnik mora objaviti i tekst recepta te fotografije označiti hashtagom #hranajezagorje ili #hranajemedimurje, pod uvjetima korištenja koje definira Instagram i na koje je svaki korisnik pristao prilikom otvaranja Instagram profila. Korisnici u natječaju mogu sudjelovati i slanjem fotografije i recepta putem kontakt-formulara na web stranici Kaufland Hrvatska (www.kaufland.hr) ili putem e-mail adrese: hr-ek-redakcija@kaufland.hr.

Korisnici tijekom trajanja natječaja mogu objaviti neograničen broj svojih fotografija označenih sa #hranajezagorje ili #hranajemedimurje, odnosno mogu se prijaviti neograničen broj puta putem kontakt-formulara na web stranici Kaufland Hrvatska (www.kaufland.hr) ili putem e-mail adrese: hr-ek-redakcija@kaufland.hr. Datum objave fotografija ne smije biti stariji od datuma početka natječaja, dakle 1. ožujka 2019. Sve fotografije objavljene prije navedenog datuma neće se razmatrati.

Sudionici natječaja objavom fotografije potvrđuju da ona predstavlja njegovo autorsko djelo te da nije preuzeta s internetskih stranica, društvenih mreža ili drugih izvora.

Fotografije za koje postoji sumnja da nisu autorske ili da su preuzete s internetskih stranica ili drugih izvora, Priređivač je ovlašten isključiti iz natječaja.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

 

Članak 6. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

1. Ako poslane fotografije nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja.

2. Ako sudionik pošalje fotografiju na koju nema pravo korištenja.

3. Organizator će također diskvalificirati sudionika natječaja za kojeg se utvrdi da je povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom fotografija.

4. Ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.

5. Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja.

6. Ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.

7. Ako vlasnik odabrane fotografije ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Priređivača, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 36 sati.

8. Iz nekog drugog razloga za koji Priređivač ili Administrator procijeni da utječe na

pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-8. Članka 6. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

 

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond u prvom krugu uključuje 2 (slovima: dvije) Kaufland poklon-kartice u vrijednosti od 500 (slovima: pet stotina) kuna svaki, s uključenim PDV-om. Nagradni fond u drugom krugu uključuje 1 (slovima: jednu) Kaufland poklon-kartice u vrijednosti od 500 (slovima: pet stotina) kuna, s uključenim PDV-om. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1.500 kuna. Nagradni fond se ne može zamijeniti za novac i usluge. 

 

Članak 8. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Prvi krug (sve prijave od 1. ožujka do 10. ožujka):

Odluku o dobitnicima (2 dobitnika, po jedan za slano i slatko jelo) donijet će stručni žiri u roku od najkasnije 5 radnih dana od dana završetka natječaja. Stručni žiri čini ukupno 3 predstavnika Priređivača iz područja marketinga i partnerske marketinške agencije.

Odabir ukupno 2 (slovima: dvoje) dobitnika nagradnog natječaja provest će stručni žiri u sljedećem sastavu: Vedran Bošković (gastroinfluencer), Borislav Dujić (Kaufland Hrvatska k.d.) i Ivona Biljuš (Cvoke d.o.o.).

Odabir dobitnika temeljit će na bodovanju sljedećih kriterija: originalnost, izvedba (kreativnost) i prezentacija.

Stručni žiri će svakog Sudionika, koji je sukladno članku 4. ovih Pravila imao pravo sudjelovanja u natječaju, ocijeniti dajući mu ocjene na ljestvici od 1 do 5 za svaki kriterij. Sudionici će biti rangirani na temelju rezultata izračunatih sukladno gore navedenim kriterijima.

Dvoje sudionika (po jedan za slano i slatko jelo) koji ostvare najviše ocjene bit će proglašeni dobitnicima prvog kruga nagradnog natječaja. Dodjela ocjena, a time i odabir dobitnika je konačan, neporeciv i u isključivoj nadležnosti stručnog žirija.

U slučaju da Sudionici imaju isti broj bodova, presudan kriterij bit će ukupan dojam prijave koji će se bodovati zasebno.

Tijekom odabira dobitnika jedan od članova stručnog žirija vodit će zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme održavanja odabira dobitnika natječaja, imena i prezimena i adrese članova stručnog žirija, način odabira dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te opis nagrade. Zapisnik će potpisati svi članovi stručnog žirija.

Ime Sudionika koji su osvojili nagradu, bit će objavljeno na Kaufland web stranici, a datum objave je najkasnije 12. ožujka 2019.

 

Drugi krug (odabir finalnog dobitnika između dvoje dobitnika iz prvog kruga):

Finalnog dobitnika u drugom krugu biraju korisnici društvene mreže Facebook i to putem ankete koja će biti objavljena na Facebook stranici Kauflanda Hrvatska. Anketa će biti objavljena 20. ožujka 2019., a korisnici će moći birati do 26. ožujka 2019.

U anketi su ponuđeni recepti dvoje pobjednika iz prvog kruga.

Sudionik koji prikupi najviše glasova bit će proglašeni dobitnikom drugog kruga nagradnog natječaja.

U slučaju da Sudionici imaju isti broj glasova, odluku o pobjedniku donijeti će stručni žiri u istom sastavu kao i u prvom krugu nagradnog natječaja.

Ime Sudionika koji je osvojio nagradu, bit će objavljeno na Kaufland web stranici, a datum objave je najkasnije 29. ožujka 2019.

 

Članak 9. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na Kaufland web stranici.

 

Članak 10. Preuzimanje nagrade

Dobitnici će obavijest o nagradi dobiti putem obavijesti na web stranici Priređivača s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt - telefon) u roku od 48 sati od objave dobitnika. Dostavljeni osobni podaci će se koristiti i obrađivati isključivo u svrhu sudjelovanja u ovom natječaju

U slučaju da Priređivač ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u roku od 10 dana od objave dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu. Nagrada nije prenosiva na treću osobu.

 

Članak 11. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografije mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici su suglasni da Priređivač te fotografije trajno zadrži na službenoj web stranici (http://www.kaufland.hr/) te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

 

Članak 12. Pravila

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Kaufland web stranici.

 

Članak 13. Odgovornosti

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

·         bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;

·         (ne)funkcioniranje interneta i http://www.kaufland.hr/ i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

·         postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na fotografiji te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba

·         u slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba

Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

 

Zagreb, 1. ožujka 2019.